Algemene voorwaarden

Artikel 1         Definities

 1. Bytes & Pieces, gevestigd te Tilburg en ingeschreven onder KvK-nummer 60910704, wordt aangeduid als Bytes & Pieces.
 2. De wederpartij wordt aangeduid als klant.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst op grond waarvan Bytes & Pieces tegen betaling werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
 
 

Artikel 2         Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden en alle gesloten overeenkomsten waarop Bytes & Pieces deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Bytes & Pieces is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht. In een dergelijk geval zal zij een nieuwe versie van de algemene voorwaarden toezenden. Indien de nieuwe versie een ingrijpende wijziging bevat die nadelige gevolgen heeft voor klant, heeft klant het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op de door Bytes & Pieces ingeschakelde derden.
 5. Wanneer één of meerdere bepalingen geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigbaar, blijven de overige bepalingen wel van toepassing.

 

Artikel 3         Offertes

 1. Wanneer er in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.
 2. De offerte dient schriftelijk te worden bevestigd.
 3. Met acceptatie van de offerte wordt ook akkoord gegaan met de algemene voorwaarden.
 4. Bytes & Pieces kan niet worden gehouden aan de offerte wanneer klant kon begrijpen dat de offerte of een deel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Werkzaamheden buiten de offerte om worden aangemerkt als meerwerk. Deze worden alleen uitgevoerd na overleg met klant en worden op basis van het door Bytes & Pieces gebruikelijk gehanteerde uurtarief gefactureerd.
 
 

Artikel 4         Tarieven en betalingen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen anders overeenkomen.
 2. De vermelde tarieven in de offerte zijn exclusief btw. Eventuele bijkomende kosten zoals kosten voor gewenste software en add-ons, evenals reiskosten, komen voor rekening van klant.
 3. Indien er geen vaste (pakket)prijs is opgenomen, wordt de prijs berekend op basis van het gebruikelijke uurtarief van Bytes & Pieces. Voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden maakt Bytes & Pieces een schatting van de benodigd aantal uren. Aan deze schatting kunnen echter geen rechten worden ontleend. De daadwerkelijk gemaakte uren worden in rekening gebracht.
 4. Indien Bytes & Pieces op projectbasis werkt, worden tarieven gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil en worden op maat gemaakt voor het project van klant, afhankelijk van de duur van het project en de aard van de werkzaamheden.
 5. Indien nodig ontvangt klant een extra factuur voor nog niet eerder gefactureerde kosten voor meerwerk ontstaan door gewijzigde wensen of omstandigheden. Meerwerk zal tijdig aan klant worden gecommuniceerd, enkel na goed overleg worden uitgevoerd en worden berekend op basis van het gebruikelijke uurtarief van Bytes & Pieces.
 6. Bytes & Pieces heeft het recht om haar tarieven te verhogen indien omstandigheden dit vergen. Wanneer zij dit doet binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst, heeft de particuliere klant recht op ontbinding van de overeenkomst.
 7. Bytes & Pieces is gerechtigd een aanbetaling te vergen. In geval de werkzaamheden zien op een leeromgeving wordt pas met de werkzaamheden gestart wanneer de aanbetalingsfactuur is voldaan. Het overige deel van de betaling wordt gefactureerd na goedkeuring, maar voor definitieve oplevering.
 8. Een onderhoudspakket wordt maandelijks, vooruit, gefactureerd. Bytes & Pieces is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot een volgende betaling is voldaan.
 9. Klant kan ook een strippenkaart aanschaffen. Deze dienen geheel vooraf te worden betaald en zijn tot 90 kalenderdagen na afgifte geldig. Uren zullen in overleg en naar redelijkheid worden ingepland. Overgebleven uren na de geldigheidsduur kunnen niet worden ingewisseld voor contanten.
 10. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij op de factuur een andere termijn staat aangegeven of partijen hier schriftelijk andere afspraken over hebben gemaakt.
 11. Indien klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, is klant van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente wordt berekend vanaf het moment dat klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 12. Nadat er een ingebrekestelling is verstuurd en klant in verzuim is in de nakoming van haar verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van klant.
 13. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling zijn de vorderingen van Bytes & Pieces op klant onmiddellijk opeisbaar.
 

Artikel 5         Informatieverstrekking

 1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar.
 2. Klant staat ervoor in dat alle informatie juist, volledig en betrouwbaar is, ook wanneer de informatie van een derde komt.
 3. Bytes & Pieces zal alle verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.
 4. Indien klant de informatie niet op tijd verstrekt, kan Bytes & Pieces niet garanderen dat eventuele deadlines worden behaald.
 5. Indien klant de informatie niet op tijd verstrekt en de opdracht hierdoor vertraging oploopt waardoor extra kosten ontstaan, komt dit voor rekening van klant.
 6. Klant vrijwaart Bytes & Pieces van elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan de afspraken opgenomen in dit artikel.
 

Artikel 6         Uitvoering van de overeenkomst

 1. Bytes & Pieces voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet verantwoordelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde.
 2. Bytes & Pieces kan nimmer worden ingezet voor het behalen van harde sales, beoogde omzet of overige targets. Bytes & Pieces is enkel verantwoordelijk voor de techniek, maar het resultaat is afhankelijk van meerdere factoren, waar Bytes & Pieces geen invloed op uit kan oefenen.
 3. Klant dient de benodigde bevoegdheden noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht aan Bytes & Pieces te overhandigen.
 4. Indien er een deadline is verbonden aan de opdracht, is het aan Bytes & Pieces om te bepalen of de deadline haalbaar is.
 5. Bytes & Pieces werkt vanaf eigen locatie, tenzij partijen anders overeenkomen.
 6. Bytes & Pieces zal geen opdrachten uitoefenen die in strijd zijn met de wet of haar professionaliteit.
 7. Bytes & Pieces is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van haar werkzaamheden.
 
 

Artikel 7         Wijziging en annulering

 1. Indien partijen tijdens de uitvoering van de overeenkomst aanpassingen wensen, wordt daarvoor een nieuwe offerte opgemaakt. Hierdoor gaat een eerdere offerte niet teniet.
 2. Bytes & Pieces is bevoegd om de overeenkomst te beëindigen wanneer nieuwe feiten of omstandigheden ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie. Bytes & Pieces is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
 3. Wanneer onvoorziene omstandigheden zich voordoen en Bytes & Pieces hierdoor verhinderd is de opdracht uit te voeren, kan Bytes & Pieces de overeenkomst onderbreken of verplaatsen. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen, welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nodig zijn.
 4. Indien Bytes & Pieces verhinderd is de opdracht uit te voeren, zal zij zich inspannen om de werkzaamheden te verplaatsen naar een ander moment of zorgen voor gelijkwaardige vervanging. Indien niet tot een passende oplossing gekomen kan worden, heeft klant recht op ontbinding van de overeenkomst.
 5. Annulering door klant is enkel schriftelijk mogelijk. Klant kan tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos ontbinden, tenzij de volledige werkzaamheden binnen de eerder genoemde 14 kalenderdagen zijn uitgevoerd of de overeenkomst b2b is aangegaan.
 6. Buiten de wettelijke bedenktijd gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
 • Voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst:
  • Bij annulering tot 14 kalenderdagen voor aanvang van de werkzaamheden kan de overeenkomst kosteloos worden geannuleerd.
  • Bij annulering tussen 14 en 7 kalenderdagen wordt 25% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.
  • Annulering binnen 7 kalenderdagen resulteert in betaling van 50% van het geoffreerde bedrag.
 1. Bij tussentijdse annulering is het gehele bedrag opeisbaar, tenzij anders overeengekomen.
 2. Eventuele gemaakte kosten voor derden kunnen door Bytes & Pieces worden doorberekend aan klant.
 3. Een onderhoudspakket wordt afgenomen voor een minimale looptijd van 3 maanden. Na de minimale looptijd is de overeenkomst met een opzegtermijn van ten minste 1 maand op te zeggen.
 
 

Artikel 8         Workshops

 1. Bytes & Pieces is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de data of locatie van een workshop. Bij wijzigingen heeft klant het recht te annuleren. Ook heeft zij het recht om zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment.
 2. Wanneer een offline workshop niet kan plaatsvinden door omstandigheden waar Bytes & Pieces geen invloed op heeft, kan zij de workshop online geven. Dit geeft geen recht op restitutie.
 3. Wanneer klant verhinderd is de workshop bij te wonen, kan zij het aankoopbewijs in overleg overdragen aan een ander. Het aankoopbewijs mag niet voor een hogere prijs worden doorverkocht dan de aankoopprijs.
 4. Tijdens de workshop mogen geen beeld- en geluidsopnames worden gemaakt, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en alle deelnemers toestemming hebben gegeven.
 5. Wanneer klant hinder vormt voor de groep, kan zij worden uitgesloten van deelname en heeft klant geen recht op restitutie van het reeds voldane bedrag.
 
 

Artikel 9         Online cursus

 1. Indien het aanbod wordt aanvaard, ontstaat er direct een betalingsverplichting.
 2. Klant ontvangt na aankoop toegang tot de content. Indien de content in één keer beschikbaar wordt gesteld, is de aankoop uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor niet de mogelijkheid toekomt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. Indien de content in delen beschikbaar wordt gesteld, wordt het bedrag bij tussentijdse annulering naar rato verrekend, tenzij de overeenkomst b2b is aangegaan.
 3. Bytes & Pieces heeft het recht om de tarieven van een programma zowel te verhogen als te verlagen, wanneer dit laatste dient voor promotionele doeleinden.
 4. Bytes & Pieces komt een inspanningsverplichting toe. Zij is niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het door klant gewenste resultaat.
 5. Klant is zelf verantwoordelijk voor het toepassen en uitvoeren van de kennis zoals opgedaan tijdens het programma.
 6. Voor het geven van een programma maakt Bytes & Pieces gebruik van een platform van een derde. Zij kan hierdoor niet garanderen dat de content op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.
 7. Bytes & Pieces heeft het recht om de deelname aan een programma te weigeren.
 8. Bytes & Pieces heeft het recht om de inhoud van het programma aan te passen. Dit geeft klant nadrukkelijk geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.
 9. Klant krijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van het programma te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De content is bedoeld om te inspireren, nadrukkelijk niet om te kopiëren. Het is niet toegestaan om binnen 12 maanden na het afronden van het programma een soortgelijk aanbod te creëren.
 10. Het is klant toegestaan tijdens het online programma in beperkte mate screenshots te maken, zolang deze worden voorzien van naamsvermelding, tenzij anders overeengekomen.
 11. De geleverde informatie blijft het eigendom van Bytes & Pieces. Er wordt tijdig aangegeven tot wanneer content beschikbaar is, maar het blijft de verantwoordelijkheid van klant om het materiaal tijdig te bekijken en waar mogelijk op te slaan.
 12. Klant mag geen spam of andere ongewenste meldingen versturen. Bytes & Pieces is gerechtigd om communicatie te verwijderen wanneer zij dit nodig vindt.
 13. Bytes & Pieces kan deelnemers die door hun gedrag het verloop van het programma belemmeren of bemoeilijken uitsluiten van het programma. Dit geeft geen recht op restitutie van het reeds voldane bedrag.
 
 

Artikel 10       Overmacht

 1. In geval van overmacht kunnen partijen de overeenkomst onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen. Gedacht kan worden aan ziekte, ongevallen, brand, een pandemie, een epidemie of overheidsmaatregelen.
 2. In geval van een b2c-overeenkomst kan klant niet verplicht worden de overeenkomst te verplaatsen. De verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst worden opgeschort, zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer deze situatie zich voordoet, zoeken partijen samen naar een oplossing. Wanneer de situatie voortduurt zonder een passende oplossing, hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden opeisbaar.
 3. In het geval van een b2b-overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen. De betalingsverplichting blijft in stand, tenzij dit anders is overeengekomen.
 4. Indien klant de overeenkomst wil verplaatsen wegens een pandemie of epidemie, maar de overheidsmaatregelen voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is Bytes & Pieces gerechtigd de kosten die samengaan met de verplaatsing in rekening te brengen.

 

Artikel 11       Aansprakelijkheid

 1. Bytes & Pieces is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Bytes & Pieces is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat onjuiste gegevens zijn doorgegeven door klant.
 3. Bytes & Pieces is niet aansprakelijk voor handelingen, nalatingen en vertragingen door derden.
 4. Klant is verantwoordelijk voor het opvolgen van het gegeven advies.
 5. Bytes & Pieces is niet aansprakelijk voor accounts die worden geblokkeerd wanneer advies niet wordt opgevolgd. De betaling wordt in een dergelijk geval ook niet opgeschort.
 6. Bytes & Pieces is niet aansprakelijk voor de werking van software.
 7. Bytes & Pieces is niet aansprakelijk voor situaties die buiten haar bereik liggen zoals hacks en verlies van data. Klant is zelf verantwoordelijk voor het tijdig maken van back-ups.
 8. Bytes & Pieces is niet aansprakelijk voor fouten in de content wanneer klant goedkeuring heeft gegeven, of klant hiervoor in de gelegenheid is gesteld maar geen gebruik van heeft gemaakt. Daarnaast kan Bytes & Pieces niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten met betrekking tot derde partijen, waaronder hosting.
 9. Bytes & Pieces is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten van derden. Klant bevestigt dat alle stukken die aan Bytes & Pieces worden geleverd eigendom zijn van klant.
 10. Bytes & Pieces is niet verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste toestemming volgens de AVG en overige wettelijke vereisten waar klant aan dient te voldoen.
 11. Bytes & Pieces is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of vernietiging van de door klant aan Bytes & Pieces ter beschikking gestelde materialen ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.
 12. Bytes & Pieces is niet aansprakelijk voor gevolgen van eventuele aanpassingen gemaakt door klant of derden in de door Bytes & Pieces gemaakte content.
 13. In het geval dat Bytes & Pieces schadevergoeding is verschuldigd aan klant voor het veroorzaken van directe schade, is de aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het bedrag dat door Bytes & Pieces aan klant in rekening is gebracht, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
 14. Klant vrijwaart Bytes & Pieces tegen aanspraken van derden die verband houden met de door Bytes & Pieces geleverde diensten.
 
 

Artikel 12       Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door Bytes & Pieces ter beschikking gestelde materialen, advies en content evenals de intellectuele eigendomsrechten op het merk, de handelsnaam en afbeeldingen van Bytes & Pieces berusten bij Bytes & Pieces. Het is klant uitdrukkelijk niet toegestaan om content te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen buiten de verleende licentie om, zonder voorafgaande toestemming.
 2. Klant komt een publicatierecht toe van geleverde content voor de doeleinden en media zoals vooraf overeengekomen.
 3. Bytes & Pieces is gerechtigd haar naam te vermelden in de footer van de leeromgeving die zij bouwt.
 4. Klant is gerechtigd, op eigen verantwoordelijkheid, wijzigingen aan te brengen in de content.
 5. Indien in strijd wordt gehandeld met dit artikel, wordt dit aangemerkt als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt Bytes & Pieces een vergoeding toe ter hoogte van ten minste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder het recht te verliezen op de vergoeding van de overige geleden schade.
 6. Bytes & Pieces is gerechtigd de gemaakte content te gebruik ten behoeve van haar portfolio, tenzij hier vooraf uitdrukkelijk bezwaar tegen is gemaakt. Indien er persoonsgegevens zichtbaar zijn op de content, zal worden gewerkt met een toestemmingsformulier.
 
 

Artikel 13       Levering

 1. Bytes & Pieces spant zich in de gewenste content zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de vermelde leveringstermijn in acht te worden genomen, tenzij door partijen anders overeengekomen.
 2. Content wordt digitaal aangeleverd, tenzij anders overeengekomen. Partijen komen vooraf overeen in hoeveel voorstellen een concept zal worden aangeleverd. Binnen een afgenomen pakket kan klant gebruik maken van twee correctierondes, mits de gewenste wijzigingen binnen de oorspronkelijke scope van de opdracht liggen en de wijzigingen binnen 14 kalenderdagen worden doorgegeven. Aangepaste wensen van klant, of wensen buiten deze termijn, kunnen een meerprijs opleveren.
 3. Na oplevering van een leeromgeving kan klant een maand gebruik maken van support voor vragen, kleine aanpassingen, back-ups of updates. Na deze periode kan klant voor verdere support een onderhoudspakket afnemen.
 
 

Artikel 14       Bijzondere bepalingen

 1. Beide partijen zijn gehouden tot de geheimhouding van vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst hebben verkregen.
 2. Het is niet toegestaan om door Bytes & Pieces ter beschikking gestelde diensten te gebruiken voor handelingen en gedragingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden en openbare orde. Hieronder valt onder andere, maar niet uitsluitend, spamming, het verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie, discriminatie, bedreiging en hacken.
 
 

Artikel 15       Klachten

 1. Klant dient klachten over de geleverde diensten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken. Bytes & Pieces streeft ernaar binnen 2 werkdagen op de klacht te reageren.
 2. Indien een klacht later kenbaar wordt gemaakt, of er al gebruik is gemaakt van de inbegrepen correctierondes, worden revisies verwerkt op basis van het op dat moment geldende uurtarief van Bytes & Pieces.
 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.
 
 

Artikel 16       Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen doen enkel een beroep op de rechter nadat zij zich hebben ingespannen het geschil onderling te beslechten.
 3. De geschillen worden beslecht in het arrondissement waarin Bytes & Pieces is gevestigd, tenzij de wet anders bepaalt.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen 12 kalendermaanden.